I. Ogólne informacje dla rodziców uczniów klasy pierwszej 

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.45 do 16.15. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.sp18.pl lub w sekretariacie ds. uczniowskich i złożyć na początku roku szkolnego w świetlicy szkolnej.
 2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów i  higienistki.
 3. Na terenie placówki działa stołówka szkolna. Zapisy w sekretariacie ds. Uczniowskich na początku roku szkolnego.
 4. Szkoła oferuje zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do zajęć jest skierowanie lekarskie od pediatry lub ortopedy, informujące o wadzie postawy. 
 5. Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków tzw. NNW jest dobrowolne. Decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej podejmuje Rada Rodziców SP 18.
 6. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Do pierwszego logowania wymagane jest podanie wychowawcy adresu mailowego rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
 7. Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się 18 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w auli szkolnej.
 8. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1.09.2020 r. o godz. 9.00. W przypadku decyzji MEN o przedłużeniu nauczania zdalnego zostanie wydany odpowiedni komunikat na stronie internetowej szkoły, informujący o formie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
 9. Uroczystość pasowanie na ucznia pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu odbędzie się na początku roku szkolnego. Termin zostanie podany przez dziennik elektroniczny (wrzesień/październik).
 10. W SP 18 nie ma tradycji wręczania rogów obfitości tzw. „tyt”.

II. Wymagane załączniki

 1. Wniosek o objęcie ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej – dla chętnych; dostępny w załączniku
 2. Skierowanie lekarskie od pediatry lub ortopedy, informujące o wadach postawy, na podstawie którego uczeń zostanie zakwalifikowany na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
 3. Zaświadczenie o gotowości szkolnej (wydane z przedszkola).
 4. Informacja dotycząca niepełnosprawności ucznia.
 5. Bilans 6-latka.
 6. Aktualne zdjęcie legitymacyjne ucznia/uczennicy. (zdjęcie z 2020r.)
 7. Oświadczenie dotyczące nauki religii; dostępne w załączniku

Termin dostarczenia ww. dokumentów do sekretariatu ds. Uczniowskich do: 17 sierpnia 2020 r.

III. Informacje o podręcznikach

 Szkoła zapewnia uczniom darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe do zajęć  edukacyjnych, z wyłączeniem:

 • podręcznika do religii: "Jestem dzieckiem Boga", red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem, Maria Baron
 • ćwiczeń do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej: "Hallo Anna neu 1"- Smartbuch, rozszerzony zeszyt ćwiczeń

 IV. Dane kontaktowe:

 • Sekretariat główny:

nr tel. 32 4150825 wew. 21, 

nr tel. kom. 601073353

 • Sekretariat ds. uczniowskich:

nr tel. 32 4150825 wew. 29,

nr tel. kom. 665343420

 • Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu
 ul. Ocicka 52, 47 – 400 Racibórz

wtorek, 30 czerwiec 2020 07:03

Ekspress Osiemnastki

wtorek, 30 czerwiec 2020 07:01

Ekologia w czasie wakacji

Szkoła podstawowa nr 18 podczas wakacji będzie otwarta i aktywna ekologicznie, tzn. zbiórka surowców wtórnych i udział w konkursach trwa.
Zbieramy makulaturę, plastiki, baterie, nakrętki i elektrośmieci.
Godziny otwarcia szkoły i sekretariatu podane będą na stronie szkoły i Fb.
W wyjątkowych przypadkach można zebrane surowce zostawić pod drzwiami.
Dziękuję i pozdrawiam
Mariusz Kaleta
dyr SP 18

piątek, 26 czerwiec 2020 09:46

Podziękowanie Rady Rodziców

Szanowni Rodzice , w imieniu Rady Rodziców pragnę podziękować za mijający rok współpracy. Był to trudny okres dla wszystkich zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Rzeczywistość, z którą przyszło nam się mierzyć była trudna i nieprzewidywalna. Wiele z naszych planów pracy Rady Rodziców z wiadomych względów bezpieczeństwa nie mogła zostać zrealizowana. Mam głęboką nadzieję, że sytuacja w nowym roku szkolnym pozwoli na skuteczne działanie i realizację zamierzonych celów.

Dziękuję w imieniu Rady Rodziców za dotychczasowe wpłaty zarówno te na konto Rady Rodziców jak i przekazane w formie gotówkowej. W czerwcu udało nam się jako priorytet rozliczyć klasy ósme. Pozostałe klasy zostaną rozliczone we wrześniu. Rozliczenie poszczególnych klas wymaga dostępu do danych osobowych każdej z klas. W związku z RODO dostęp to tego typu danych odbywa się wyłącznie na terenie szkoły. Proszę o zrozumienie. Przychylam się do prośby Pana dyrektora Mariusza Kalety, co do sposobu podziękowań w związku z zakończeniem roku szkolnego. Uczniom i nauczycielom życzymy udanego wypoczynku a klasom ósmym powodzenia na nowej drodze edukacji.

Przewodnicząca Rady Rodziców

piątek, 26 czerwiec 2020 09:43

Podziękowanie 8b

W podziękowaniu za trud wychowania i edukację, uczniowie klasy VIII b dedykują film Dyrekcji oraz Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu. Serdecznie zapraszamy!

czwartek, 25 czerwiec 2020 09:58

Analiza wyników ankiety

Racibórz, 21.05.2020 r.

Analiza wyników ankiety

Ankieta została stworzona w związku z doniesieniami specjalistów o zwiększonym ryzyku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży, tj. doświadczania negatywnych skutków przemocy w rodzinie, depresji, cyberprzemocy, związanych z przymusową izolacją z powodu pandemii koronawirusa. Ankieta zawierała pytania na temat radzenia sobie uczniów z nową sytuacją, ich samopoczucia, szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa.
W ankiecie wzięło udział 192 uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu. W poniższej analizie znajdują się wybrane treści. Podsumowanie całej ankiety znajduje się w linku:

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=0J8TiEnG4E2U4nx9C3RGy6tfG3k3KQNEg5sQFSMe-bdUODMwVEpIWkNKWUFPTjRXSVoyTkg4S0lEMy4u&AnalyzerToken=gIB8dcOcv2G2ExerS5pecwfN0x8I4qaX

Podczas pandemii 22% gra w gry komputerowe lub korzysta z telefonu komórkowego, 17% ankietowanych uczniów czas wolny od nauki spędza przebywając z rodziną,. 17% rozmawia z koleżankami lub kolegami, 15% osób podejmuje aktywność fizyczną.. 15% ankietowanych rozwija swoje zainteresowania, a 10% czyta książki. 4% osób wybrało inne aktywności, nie ujęte w ankiecie, np. oglądanie telewizji.
81% uczniów ma poczucie, że zawsze lub często radzi sobie ze wszystkimi obowiązkami. 5% uważa, że często sobie nie radzi. Tylko jedna osoba twierdzi, że nie radzi sobie w ogóle.
57% ankietowanych jest zadowolonych i bardzo zadowolonych z nauczania zdalnego. 13% jest niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych. Pozostali są częściowo zadowoleni, a częściowo nie. Jako powód niezadowolenia uczniowie najczęściej podają zbyt dużą ilość zadań, trudność w samodzielnej realizacji materiału i przywiązanie do tradycyjnej formy nauczania.
88% uczniów, zapytanych czy w ostatnim czasie doświadczyło cyberprzemocy, udzieliło odpowiedzi „nigdy”. 5% doświadczyło jej raz lub kilka razy. Natomiast tylko jeden ankietowany uważa, że doświadcza jej często. Jedna dwie osoby mają poczucie, że podczas pandemii są ofiarą tego zjawiska częściej niż zazwyczaj.
Średnia aktualnego samopoczucia ankietowanych na 10-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza bardzo złe, a 10 – doskonałe wyniosła 7,28.
Na pytanie „Czy było/jest ci smutno podczas pandemii?” 17% uczniów odpowiedziało, że nigdy, 31% - rzadko, 31% - czasami, 18% - często, 3% - cały czas. 49% ankietowanym nigdy nie chciało się płakać podczas trwania pandemii, natomiast 9% doświadczyło/doświadcza tego często lub cały czas.
81% uczniów uważa, że zawsze lub często radzi sobie ze swoimi zmartwieniami. Tylko 2% ma poczucie, że często sobie nie radzi. Natomiast dwie osoby spośród ankietowanych wybrało odpowiedzi „w ogóle sobie nie radzę”.
Na pytanie wielokrotnego wyboru „Do kogo zwróciłbyś/łabyś się o pomoc, gdybyś jej potrzebował/a?” najwięcej, bo 86% uczniów wybrało rodziców. 53% zwróciłoby się o pomoc do przyjaciół, 31% do rodzeństwa, 26% do wychowawcy, 15% do innych nauczycieli, 13% do psychologa lub pedagoga szkolnego, 6% ankietowanych nie skorzystałoby z niczyjej pomocy.
92% uczniów biorących udział w ankiecie atmosferę panującą w domu oceniło jako bardzo dobrą, dobrą lub raczej dobrą. Jedynie według 2% osób jest ona raczej zła lub bardzo zła.
97% ankietowanych na pytanie „Czy czujesz się bezpiecznie w domu wśród najbliższych?” udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”. 2% procent ankietowanych czuje się czasami bezpiecznie, a czasami nie.
6% uczniów ma poczucie, że w ostatnim czasie doświadczyło krzywdy – najczęściej ze strony kolegi/koleżanki.
66% ankietowanych nie zna nikogo spośród swoich rówieśników, kto jest w trudnej sytuacji domowej i nie może liczyć na niczyje wsparcie. 4% osób twierdzi, że ma w swoim otoczeniu takie osoby. Natomiast 30% nie znało odpowiedzi na to pytanie.
Na pytanie wielokrotnego wyboru „Czego w czasie pandemii najbardziej ci brakuje?” najwięcej uczniów, bo aż 79% wybrało odpowiedź „kontaktu z rówieśnikami”. 47% ankietowanych brakuje kontaktu z dalszą rodziną, 44% - chodzenia do szkoły, 24% - relaksu i luzu, 24% - nauczycieli, 20% - spokoju, 2% - większej ilości lekcji online. 7% uczniów nie brakuje niczego. 10% brakuje innych, niewymienionych wcześniej aktywności, np. realizacji zainteresowań, możliwości korzystania z placów zabaw i boisk, jazdy na rowerze.
W ankiecie ani jedna osoba nie podała swojego imienia i nazwiska w celu uzyskania pomocy ze strony szkoły.
Podsumowując wyniki ankiety można stwierdzić, że zdecydowana większość ankietowanych dobrze radzi sobie w sytuacji pandemii. Swoje samopoczucie ocenia wysoko. Uczniowie są raczej zadowoleni z proponowanych zajęć zdalnych. Potrafią organizować sobie czas wolny. Zdecydowana większość nie doświadcza cyberprzemocy. Przedstawione dane świadczą o dobrych relacjach dzieci i młodzieży ze swoimi rodzicami – wspólnie spędzają z nimi czas, mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, korzystają z ich pomocy, pozytywnie oceniają atmosferę panującą w domu. Uczniom najbardziej brakuje kontaktu z innymi – przede wszystkim z rówieśnikami, ale także dalszą rodziną.


Iwona Jasiak
psycholog szkolny

 

Zachęcamy do zapoznania się z listem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piątkowskiego na zakończenie roku szkolnego.

wtorek, 16 czerwiec 2020 18:23

#GaszynChallange Sandra

Szkoła Podstawowa nr 18 w Raciborzu dziękuje za nominację Przedszkolu Nr 23 im. Stefana Vajdy w Raciborzu w #GaszynChallenge
Zadanie wykonane.
My z kolei nominujemy:
Przedszkole "Stokrotka" w Raciborzu
Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu
Klub Osiedlowy "Strefa"
Zadanie jest proste, nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na swojej stronie.
Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10zł, jeśli wykonają to 5zł na konto Sandry z poniższego linku.
Czas na wykonanie to 48 h.
Zachęcamy do pomocy chorej Sandrze. Zapraszamy wszystkich do dokonywania wpłat.

Porcedury bezpieczeństwa i harmonogram obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty.

Strona 1 z 118