logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU
klub mediatorów logo 2ISTOTA MEDIACJI
 
Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określaniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojścia do wspólnie akceptowanego konsensusu. Skupia się na poszukiwaniu rozwiązań. Proces ten ma charakter poufny i dobrowolny.
Mediacja cechuje się:
Nieformalnością i prywatnością postepowania;
• Budowaniem atmosfery szacunku;
• Satysfakcjonującym rozstrzygnięciem dla obu stron.
 
Mediator to osoba niezaangażowana bezpośrednio w konflikt, może być obca jak również bliska dla stron. Mediator ma na celu stworzenie warunków osiągnięcia dobrowolnego porozumienia.
     
2a. Cechy mediatora:
- wiedza o mediacji
- kultura zachowania
- predyspozycje osobowościowe
- autorytet
   
2b. Cechy osobowościowe:
Spokój wewnętrzny;
Empatia;
Umiejętność budowania zaufania;
Brak skłonności do stereotypowych ocen;
Bezstronność
Umiejętność rozwiązywania konfliktów w oparciu o współpracę;
Respektowanie wartości reprezentowanych przez społeczeństwo
Otwartość na innych ludzi
Szanuje innych niezależnie od ich poglądów i wartości.
 
3. Zadania i obowiązki mediatora:
Udziela pomocy obu stronom w rozwiązaniu konfliktu (zmierza do polubownego rozwiązania sporu).
• Pomaga w wyrażaniu emocji poprzez aktywne słuchanie.
• Stara się ułatwić stronom osiągnięcie porozumienia (sam nie rozstrzyga sporu).
• Kontroluje przebieg postępowania mediacyjnego kierując się zasadami słuszności, bezstronności, niezależności oraz biorąc pod uwagę wnioski stron.
• Doprowadza do zadośćuczynienia stronie pokrzywdzonej.
• Prowadzi postępowanie mediacyjne z zachowaniem należytej staranności i niezależności.

 Zasady działania mediatora:
• Dobrowolności
• Poufności
• Bezpieczeństwa
• Neutralności
• Szybkości i efektywności.
           
I. SZKOLNY KLUB MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH

Klub Mediatorów Rówieśniczych rozpoczyna swoją działalność w roku szkolnym 2018/19. Aktywność mediacyjną poprzedza 20-godzinne szkolenie uczniów-członków klubu.

1. Mediatorem rówieśniczym może zostać osoba:
• Pozytywnie opiniowana przez wychowawcę klasy.
• Wyrażająca chęć i wolę podjęcia się roli mediatora szkolnego.
• Przeszkolona w zakresie tematyki mediacji.

3. Koordynatorem zespołu mediatorów rówieśniczych w SP 18 w Raciborzu jest Marzena Bugiel.
 
ROZPOCZĘCIE, PRZEBIEG ORAZ ZAKOŃCZENIE MEDIACJI

Mediacja szkolna zostaje wszczęta na wniosek:
- osoby poszkodowanej w sporze lub na wniosek jego rodzica/-ów;
- nauczyciela lub innego pracownika szkoły mającego wiedzę o konflikcie pomiędzy uczniami.
      
2. Wniosek o mediację jest składany do dyrektora szkoły, wicedyrektorów, pedagogów, psychologa lub koordynatora. Mediacja może zostać wszczęta, gdy: konflikt dotyczy uczniów szkoły a spór wydarzył się w obecnym roku szkolnym i można znaleźć jego rzeczywistą przyczynę.

3. Koordynator podejmuje decyzję o wszczęciu mediacji w przypadku stwierdzenia zasadności. Odmowę kieruje na piśmie do wnioskodawcy, a w przypadku rozpoczęcia procedury mediacyjnej wyznacza szkolnego psychologa do przeprowadzenia czynności wstępnych odnośnie mediacji.

4. Przy wyborze mediatora szkolnego koordynator kieruje się dwoma zasadami:
preferencją osoby zgłaszającej spór;
• nie zaangażowaniem w konflikt.

5. Wyznaczony mediator szkolny może przyjąć albo odmówić przyjęcia powierzonej funkcji.

6. Mediator szkolny pozyskuje od stron pisemne zgody na mediację i wyznacza termin oraz miejsce pierwszej mediacji.

7. Termin pierwszej mediacji powinien być wyznaczony w okresie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku.

8. Mediator szkolny decyduje o liczbie spotkań. Może odbywać spotkania z obydwoma stronami konfliktu jednocześnie lub z każdą ze stron pod nieobecność drugiej.

9. Osoby trzecie (np. świadkowie zdarzenia) mogą być obecne na mediacji tylko za zgodą obydwu stron i mediatora.

10. Mediator doprowadza do podpisania ugody lub wykonuje notatkę w protokole, jeśli do takiej ugody nie dojdzie.

11. Mediator zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji, o których dowiedział się w trakcie postępowania.

12. Miejscem postępowania mediacyjnego jest teren Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu.

13. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest nie dłużej niż miesiąc. Okres ten może być wydłużony przez prowadzącego zespołu mediatorów pod warunkiem uzasadnienia zmiany przez mediatora szkolnego.

14. Strony sporu zobowiązane są do współdziałania z mediatorem w dobrej wierze m.in. do składania wyjaśnień i uczestniczenia w sesjach mediacyjnych.

15. Postępowanie mediacyjne kończy się wraz z podpisaniem ugody lub sporządzeniem notatki w protokole w przypadku braku porozumienia stron.


IV. PROCEDURA MEDIACYJNA

Na podstawie złożonego wniosku koordynator wyznacza mediatora szkolnego.
1. Mediator szkolny dokonuje czynności wstępnych – zbiera podpisy od stron i wyznacza termin oraz miejsce pierwszego spotkania.
2. Mediator sporządza plan mediacji.
3. Przebieg mediacji:
• Rozpoczęcie mediacji, budowanie atmosfery zaufania i współpracy.
• Umożliwienie wypowiedzi każdej ze stron pozostając neutralnym w roli mediatora.
• Zdefiniowanie problemu.
• Zachęcanie stron do szukania rozwiązań i ocena realność ich zastosowania.
• Doprowadzenie do decyzji końcowych.
• Osiągnięcie porozumienia i podpisanie ugody lub zakończenie mediacji bez porozumienia stron i sporządzenie notatki.
 
V. DOKUMENTACJA Z MEDIACJI

1. Z przebiegu mediacji mediator szkolny sporządza protokół, w którym zamieszcza następujące informacje:
Czas i miejsce mediacji;
• Imiona i nazwiska oraz klasę uczestników sporu;
• Imię i nazwisko mediatora.
• Wynik mediacji.

2. Jeśli strony zawarły ugodę przed mediatorem zamieszcza się ją w protokole na piśmie.
Ugodę podpisuje mediator oraz strony uczestniczące w mediacji.

3. Jeżeli strony nie zawarły ugody mediator sporządza notatkę na ten temat w protokole i podpisuje go.

4. Mediator odczytuje stronom treść protokołu i niezwłocznie przekazuje go do przewodniczącego zespołu mediatorów szkolnych. Ten sprawdza protokół i archiwizuje go.

5. Protokoły mogą być udostępniane tylko uczestnikom mediacji i ich rodzicom (w przypadku uczniów niepełnoletnich).