logoprzmSZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT godloherb kolorRACIBORSKICH W RACIBORZU

 

2.      W skład zespołu przygotowującego wchodzą:

a)      Uczniowie:

Lorenz  Maciej oraz Fulneczek Wojciech

b)      Nauczyciele:

Skóra Danuta i Jakubowska Małgorzata

c)      Rodzice:

Krzemień Ewa i  Makohon- Ciesielska Elżbieta

3.      Cele operacyjne

Wypracowane działania powinny przynieść korzyści wszystkim uczestnikom projektu.

Korzyści jakie wynikają dla wszystkich trzech podmiotów tej relacji : uczniów, ich rodziców i nauczycieli są następujące:

dla Ucznia:

·          świadomość obustronnego zainteresowania się nim, jego nauką, rozwojem, wychowaniem, problemami

·         ma poczucie dopilnowania i kontroli

·         łatwiej dzieli się swymi problemami, które są na bieżąco  rozwiązywane  

·          przekonuje się o mądrości dorosłych, o trosce i odpowiedzialności dorosłych za jego los.  

 

dla Rodzica:

·          poznaje własne dziecko w sytuacjach szkolnych

·          poznanie szkoły jako instytucji kształcącej jego dziecko

·          poznanie nauczycieli jako osób bezpośrednio wpływających na rozwój dziecka

·          pokonanie lęków, uprzedzeń

·         odrzucenie stereotypowych i negatywnych nastawień i przekonań

·          poznanie zespołu klasowego

·         bezpośrednie uczestnictwo w funkcjonowaniu klasy i szkoły

·         możliwość wpływania na pracę szkoły, klasy, nauczyciela

·          możliwość odpowiedzialnego wychowywania i kształcenia własnego dziecka

 

dla Nauczyciela:

·          lepiej poznaje rodziców ucznia, jego dom, zwyczaje, kulturę

·          pełniej poznaje swoich uczniów

·          ma więcej przestrzeni swoich oddziaływań wychowawczych

·          przekazuje niektóre zadania wychowawcze rodzicom

·          następuje szybsza integracja zespołu klasowego

·          łatwiej egzekwuje  przyjęte reguły

·          łatwiej organizuje i realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze

·         Rodzice i uczniowie lepiej akceptują, rozumieją działania nauczyciela

·         Może bardziej niż dotąd uaktywnić uczniów i rodziców.

 

4.      Zasady współpracy

ZASADY  WSPÓŁPRACY:  RODZICE – UCZNIOWIE  -  NAUCZYCIELE

opracowane w ramach realizacji projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Ø  Współpraca między R-U-N powinna opierać się o 5 podstawowych zasad:

·         Zasada partnerstwa

·         Zasada wspólnych celów

·         Zasada systematyczności

·         Zasada pozytywnej motywacji

·         Zasada wielostronnego przepływu informacji

 

Ø  Zasada partnerstwa podkreśla równorzędne prawa i obowiązki rodziców, nauczycieli i dzieci. Jej stosowanie  spowoduje, że każda ze stron czuć się będzie tak samo ważna. Dzięki tej  zasadzie wszyscy będą mieli w miarę jednakowy udział w podejmowaniu decyzji i razem poniosą odpowiedzialność za wprowadzenie tych decyzji  w życie.    

             

Ø  Zasada systematyczności:

·          uświadamia potrzebę czynnego i stałego zaangażowania się w wykonywanie działań inicjowanych i organizowanych podczas współdziałania R-U-N.

·         pomaga w budowaniu atmosfery sprzyjającej traktowaniu szkoły jako miejsca ważnego dla całej rodziny;

·         Systematyczne  podziękowania  za każde zaangażowanie  spowodują zwiększenie aktywności Rodziców – Uczniów –Nauczycieli.

                                                                          

Ø  Zasada wspólnych celów oznacza, że wszyscy dążymy do zrealizowania wspólnych, zgodnych ze sobą celów wychowania. Rodzice przyjmują odpowiedzialność za jakość pracy szkoły, za jej działalność dydaktyczną, wychowawczą i finansową. Ważne jest także uzgadnianie metod i form oddziaływań.

 

Ø  Zasada pozytywnej motywacji oznacza dobrowolny  i chętny udział we współdziałaniu wszystkich grup. Wspólnym celem ma być dobro dziecka.

 

Ø  Zasada wielostronnego przepływu informacji  zakłada konieczność uruchomienia różnych kanałów porozumienia między nauczycielami i uczniami oraz ich rodzicami. Sugeruje ona wielokierunkową wymianę opinii między wszystkimi ogniwami.

Nauczyciele i rodzice wymieniają się informacjami o potrzebach oraz intelektualnych i fizycznych możliwościach dziecka.

 

Ø  Zasada poszanowania indywidualności i godności każdego z uczestników wzajemnej współpracy. Ta zasada mówi nam, że wzajemnie się szanujemy:

·         zdanie wszystkich ogniw jest tak samo ważne

·         każde zdanie należy wysłuchać i dokładnie rozważyć

·         nie komentujemy swoich wypowiedzi

·         szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu, nie naruszając wyznawanych przez nich wartości,

·         rodzice współtworzą, znają i akceptują szkolny system wychowawczy

·         wszystkie informacje przekazywane są rzeczowo, szczerze i życzliwie.

 

Ø  Wszystkie strony (ogniwa) dotrzymują ustalonych zasad.

 

5.      Działania  realizowane w:

a)      pierwszym roku (r.szk. 2014-15):

 

·         Organizacja pracy

- spotkania Dyrektora szkoły z rodzicami na początku każdego półrocza
 We wrześniu oraz w styczniu odbędą się spotkania Dyrektora z Rodzicami klas I-III oraz
 IV-VI, na których Dyrektor przedstawi zaplanowane i zrealizowane działania, przyjmie propozycje i uwagi zgłaszane przez Rodziców.

- zorganizowanie międzyklasowych zawodów sportowych
 W szkole zostaną zorganizowane zawody międzyklasowe  dla chłopców klas czwartych, piątych oraz szóstych z piłki nożnej. Jest to propozycja uczniów naszej szkoły.

- zmiany w organizacji wywiadówek dla Rodziców ( danie czasu rodzicom – 5 do 15 minut - na dyskusję bez wychowawcy na każdej wywiadówce, prowadzenie wywiadówki w przyjemnej atmosferze, np. Rodzice przygotowują coś słodkiego - jeśli wyrażą oni taką chęć;
 Rada Rodziców zaproponowała wyznaczenie paru minut przed lub po wywiadówce  na wolną dyskusję, na omówienie niektórych spraw klasowych bez udziału wychowawcy danej klasy. Nauczyciele zaproponowali więc, że jeśli Rodzice danej klasy wyrażą taką potrzebę, wychowawca pozostawi ich po wywiadówce w klasie. W razie potrzeby po tym czasie będzie można omówić daną sprawę we wspólnym gronie.
 Aby wywiadówki przebiegały w przyjaznej atmosferze wychowawcy zaproponują Rodzicom przygotowywanie słodkiego poczęstunku na wywiadówkę. Jeśli Rodzice zaakceptują tę propozycję sami mogą zaproponować sposób jej organizacji.

- organizowanie opieki nauczycielskiej w świetlicy szkolnej podczas wywiadówek dla dzieci Rodziców biorących udział w wywiadówce
W czasie  wyznaczonych na początku roku szkolnego wywiadówek, opiekę nad dziećmi rodziców, którzy chcą wziąć  udział w tych wywiadówkach, sprawować będzie w świetlicy szkolnej nauczyciel- wychowawca.

 

·         Dydaktyka i wychowanie

- wspólne warsztaty artystyczne dla rodziców, uczniów i nauczycieli (np. ceramiczne, plastyczne, muzyczne)
Zostaną  zorganizowane wspólne warsztaty artystyczne: plastyczne i muzyczne. Do planów pracy został wpisany Wieczór pastorałek i kolęd, które zaśpiewają uczniowie, nauczyciele i chętni Rodzice. Zostaną również zorganizowane wspólne warsztaty plastyczne, na których
 R-U-N przygotują piękne świąteczne kartki dla przyjaciół i sponsorów szkoły.
Rodzice wspólnie z nauczycielami i chętnymi uczniami wezmą udział w zaplanowanych na wiosnę warsztatach ceramicznych. Odbędą się dwa spotkania (praca z gliną i glazurownie) konieczne do uzyskania produktu końcowego.

- stworzenie i podanie do ogólnej wiadomości obowiązków przewodniczącego klasy i Samorządu Uczniowskiego , dyżurnych klasowych oraz wszystkich sekcji Samorządu Uczniowskiego
Na szkolnym apelu wychowawczym oraz na stronie internetowej szkoły zostaną  umieszczone  obowiązki ww. uczniów.

- zapraszanie Rodziców do wzięcia udziału w imprezach środowiskowych organizowanych przez szkołę.
Rodzice uczniów zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w organizacji uroczystości  Pasowania na ucznia szkoły oraz Szkolnego Dnia Dziecka na sportowo. Pomogą w przygotowaniu Festynu szkolnego oraz Kiermaszu Wielkanocnego.

·         Przestrzeń szkoły

- zakupienie stołu do ping-ponga ze środków nagromadzonych przez Rodziców, uczniów i budżetu szkoły.
Samorząd Uczniowski za zgodą Rodziców i nauczycieli podjął decyzję rozprowadzania cegiełek na zakup stołu do ping-ponga. Brakująca kwota zostanie wyłożona z budżetu szkoły. W razie konieczności Rada Szkoły dopłaci brakującą kwotę.

 - zorganizowanie na korytarzu C-1 miejsca zabaw (gra w klasy, skakanie w gumę, stół do    tenisa stołowego lub coś innego) pod nazwą: „Korytarz dziecięcego uśmiechu”
Uczniowie zaproponowali, aby przeznaczyć jeden korytarz na strefę zabaw, gdzie w czasie przerw będą mogli przebywać i bawić się chętni uczniowie. Rada pedagogiczna wyznaczyła do tego celu korytarz C-1. Zostanie na nim ustawiony nowo zakupiony  stół do ping-ponga, na podłodze wyrysowane zostaną popularne wśród dzieci gry (np. klasy).

                 b) drugim roku (r.szk. 2015-16):

W drugim roku realizacji projektu będą realizowane zadania z pierwszego roku oraz dodatkowo:

·         Dydaktyka i wychowanie

- zorganizowanie warsztatów klasowych dla uczniów, rodziców i ich wychowawcy oraz chętnych nauczycieli uczących w danej klasie, np. wspólne pieczenie ciastek, lepienie z masy solnej lub coś podobnego. Warsztaty może zorganizować każda klasa osobno lub klasy z jednego poziomu np. klasy czwarte mogą zorganizować wspólny warsztat.

-  zapraszanie Rodziców do wzięcia udziału w lekcjach (np. prezentacja różnych zawodów Rodziców, udział w lekcjach otwartych).

·         Organizacja pracy

- udział rodziców w tzw. siatkarskich sobotach organizowanych w szkole dla chętnych uczniów klas trzecich

-  zwiększanie ilości klas, w których wywiadówki przebiegają w przyjaznej atmosferze; Rodzice przygotowują słodki poczęstunek na wywiadówkę i sami planują sposób jego przygotowywania.

6. SPAW został uchwalony:

·         2 września 2014r. – przez Radę Pedagogiczną

·         8 września 2014r. – przez Samorząd Uczniowski

·         9 września 2014r. – przez Radę Rodziców i  Szkoły.

Wszyscy Rodzice zostali z nim zapoznani na pierwszej wywiadówce w dniu 9 września 2014 roku.