logoprzDo klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym
  • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowe

Uczniowie mieszkający na terenie obwodu szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie Zgłoszenia rodziców (Załącznik nr 1) złożonego w sekretariacie szkoły.

Wypełnione Zgłoszenie, wraz z oświadczeniem, składa się osobiście rodzic/prawny opiekun w sekretariacie uczniowskim  do 6 kwietnia 2021r. Dopuszcza się przesłanie formularza w wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.

Uczniowie mieszkający poza obwodem przyjmowani są w miarę wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie Wniosku rodziców         o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (Załącznik nr 2) złożonego w sekretariacie szkoły.

Weryfikacji danych będzie można dokonać w trakcie stacjonarnego zebrania organizacyjnego zaplanowanego  w miesiącu maj lub czerwiec.

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu. 

Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku prosimy o podejście do szkoły do sekretariatu uczniowskiego w celu weryfikacji danych, podpisania wniosku i wypełnienia oświadczenia o miejscu zamieszkania. 

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej wypełniają rodzice dzieci mieszkających w obwodzie szkoły. Po wypełnieniu zgłoszenia należy przyjść do szkoły do sekretariatu uczniowskiego wcelu weryfikacji danych i podpisania zgłoszenia.