Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

 

ETAP - wybór oddziałów i szkół od 15 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydat zgłasza się do systemu  http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół tych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatni z listy jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.

Druga szkoła, to szkoła racjonalna.

Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Wodzisławia Śląskiego, Raciborza itd.

Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…

Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!

I ETAP - składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

Na stronie internetowej znajduje się już informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

ETAP - składanie podań do klas dwujęzycznych i sportowych do dnia 22 czerwca (do godz. 15.00)

Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 22 czerwca i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie (od 23 czerwca do 7 lipca)

ETAP - Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa od 26 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły.

 

ETAP - Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia (do godz. 15.00)

Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

 

ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia

ETAP - potwierdzanie woli podjęcia nauki od 13 do 18 sierpnia (do godz. 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

wtorek, 02 czerwiec 2020 12:55

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w roku szkolny 2020/2021 Wyróżniony

W   roku szkolnym 2020/2021  zostaną zorganizowane zajęcia z  gimnastyki korekcyjnej dla klas I - III.

W związku z tym prosimy osoby zainteresowane o  dostarczenie do szkoły skierowania od lekarza pediatry w terminie do 26.06.2020 r.

Szczegóły u wychowawcy klasy (dot. kl. II i III), a przypadku dzieci zapisanych do kl. I informacja zostanie przekazana na najbliższy zebraniu (wkrótce podamy termin)

niedziela, 31 maj 2020 17:41

Życzenia z okazji Dnia Dziecka Wyróżniony

środa, 20 maj 2020 10:09

Ciekawe strony dla rodziców ósmoklasisty Wyróżniony

W związku z trudną sytuacją zwiazaną z egzaminem ósmoklasisty oraz rekrutacją do szkół ponadpodstawowych polecamy wszystkim chętnym rodzicom zapoznanie się ze stroną https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/rekrutacja. Znajdziecie na nich Państwo wiele ciekawych artykułów na temat jak radzić sobie z tą trudną sytuacją w życiu Państwa dziecka.

środa, 20 maj 2020 09:49

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020 Wyróżniony

Od 15 czerwca do 10 lipca wnioski do szkół składają uczniowie, którzy starają się o miejsca w placówkach i klasach (oddziałach), do których można się dostać bez dodatkowych sprawdzianów. Poza wnioskiem warto przynieść – jeśli się je ma – dodatkowe zaświadczenia, które dają kandydatowi pierwszeństwo w dostaniu się do klasy, gdyby o to samo miejsce starały się osoby z tym samym wynikiem punktowym w rekrutacji (te dodatkowe kryteria to: problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą).

Wszyscy chętni do szkół lub klas, do których odbywają się sprawdziany umiejętności kierunkowych, testy kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej, mają na złożenie wniosku mniej czasu – termin upływa 22 czerwcaDodatkowe egzaminy do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych odbędą się między 23 czerwca a 7 lipca. Dokładne daty sprawdzianów zdolności kierunkowych, predyspozycji i kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej ustalają dyrektorzy poszczególnych szkół.

Między 31 lipca a 4 sierpnia do szkoły pierwszego wyboru należy donieść zaświadczenie o wyniku egzaminu klas 8 (wyniki te będą ogłoszone 31 lipca). Jeśli okaże się, że wynik jest zupełnie inny, niż uczeń się spodziewał, i że zmiana ta wpływa na to, do której szkoły chce się dostać, do 4 sierpnia jest jeszcze czas na dokonanie zmian na liście preferencji. Jeśli po zmianach inna szkoła będzie szkołą pierwszego wyboru, należy do niej złożyć wszystkie wymagane dokumenty: wniosek, świadectwo i wynik egzaminu, ew. dodatkowe zaświadczenia.

W dniach 12-18 sierpnia do szkół prowadzących szkolenie zawodowe, należy przynieść zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz (jeśli jest wymagane), orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Jeśli z ważnych przyczyn uzyskanie takiego zaświadczenia i orzeczenia nie jest możliwe kandydat (lub rodzice niepełnoletniego kandydata) powinien do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, poinformować o tym dyrektora szkoły i podać przyczynę takiego opóźnienia. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

W tym roku, z racji skróconego czasu trwania naboru, nie ma etapu rekrutacji uzupełniającej. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że kandydaci, którzy nigdzie nie znaleźli miejsca, będą przyjmowani do szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki i powołuje się na art. 130 ust.2 ustawy Prawo oświatowe. Ten zapis prawny dotyczy sytuacji ucznia, który chce dostać się do danej klasy w ciągu roku szkolnego. Można się więc spodziewać, że kandydaci nieprzyjęci do żadnej szkoły będą musieli znaleźć dla siebie miejsce w szkole, która nie ma pełnego obłożenia i złożyć do dyrektora placówki podanie z prośbą o przyjęcie.

źródło:https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/harmonogram