środa, 20 maj 2020 10:09

Ciekawe strony dla rodziców ósmoklasisty Wyróżniony

W związku z trudną sytuacją zwiazaną z egzaminem ósmoklasisty oraz rekrutacją do szkół ponadpodstawowych polecamy wszystkim chętnym rodzicom zapoznanie się ze stroną https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/rekrutacja. Znajdziecie na nich Państwo wiele ciekawych artykułów na temat jak radzić sobie z tą trudną sytuacją w życiu Państwa dziecka.

środa, 20 maj 2020 09:49

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020 Wyróżniony

Od 15 czerwca do 10 lipca wnioski do szkół składają uczniowie, którzy starają się o miejsca w placówkach i klasach (oddziałach), do których można się dostać bez dodatkowych sprawdzianów. Poza wnioskiem warto przynieść – jeśli się je ma – dodatkowe zaświadczenia, które dają kandydatowi pierwszeństwo w dostaniu się do klasy, gdyby o to samo miejsce starały się osoby z tym samym wynikiem punktowym w rekrutacji (te dodatkowe kryteria to: problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą).

Wszyscy chętni do szkół lub klas, do których odbywają się sprawdziany umiejętności kierunkowych, testy kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej, mają na złożenie wniosku mniej czasu – termin upływa 22 czerwcaDodatkowe egzaminy do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych odbędą się między 23 czerwca a 7 lipca. Dokładne daty sprawdzianów zdolności kierunkowych, predyspozycji i kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej ustalają dyrektorzy poszczególnych szkół.

Między 31 lipca a 4 sierpnia do szkoły pierwszego wyboru należy donieść zaświadczenie o wyniku egzaminu klas 8 (wyniki te będą ogłoszone 31 lipca). Jeśli okaże się, że wynik jest zupełnie inny, niż uczeń się spodziewał, i że zmiana ta wpływa na to, do której szkoły chce się dostać, do 4 sierpnia jest jeszcze czas na dokonanie zmian na liście preferencji. Jeśli po zmianach inna szkoła będzie szkołą pierwszego wyboru, należy do niej złożyć wszystkie wymagane dokumenty: wniosek, świadectwo i wynik egzaminu, ew. dodatkowe zaświadczenia.

W dniach 12-18 sierpnia do szkół prowadzących szkolenie zawodowe, należy przynieść zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz (jeśli jest wymagane), orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Jeśli z ważnych przyczyn uzyskanie takiego zaświadczenia i orzeczenia nie jest możliwe kandydat (lub rodzice niepełnoletniego kandydata) powinien do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, poinformować o tym dyrektora szkoły i podać przyczynę takiego opóźnienia. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

W tym roku, z racji skróconego czasu trwania naboru, nie ma etapu rekrutacji uzupełniającej. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że kandydaci, którzy nigdzie nie znaleźli miejsca, będą przyjmowani do szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki i powołuje się na art. 130 ust.2 ustawy Prawo oświatowe. Ten zapis prawny dotyczy sytuacji ucznia, który chce dostać się do danej klasy w ciągu roku szkolnego. Można się więc spodziewać, że kandydaci nieprzyjęci do żadnej szkoły będą musieli znaleźć dla siebie miejsce w szkole, która nie ma pełnego obłożenia i złożyć do dyrektora placówki podanie z prośbą o przyjęcie.

źródło:https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/harmonogram
piątek, 15 maj 2020 06:31

Sposób na nudę kl. 5a Wyróżniony

W ramach nauki na lekcjach inoformatyki uczennice kl. 5a poznały nowy program wchodzący w skład Office365. Nauczyły się też współpracy przy wykonowywaniu projektów i wykonały pięknego Swaya na temat walki z nudą. Efekt ich pracy dostępny jest poniżej. Ogromne brawa dla nich.
poniedziałek, 11 maj 2020 09:27

Otwarcie boiska Orlik

Od poniedziałku 11.05. 2020 otwieramy nasze boisko Orlik.

Wprowadza się rezerwację terminów korzystania z boisk.

Rezerwacji można dokonać dzwoniąc pod numer 609 643 388

poniedziałek, 11 maj 2020 05:52

Nowe godziny otwarcia szkoły Wyróżniony

Na podstawie Zarządzenia nr 15/2020 Dyrketora Szkoły Podstawowej nr 18 od dnia 11.05.2020 do odwołania sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 7.00-15.00.