1. Szkoła za świadczone usługi żywienia nalicza i pobiera opłatę za miesięczne okresy rozliczeniowe, wystawiając i przekazując  rodzicowi  rozliczenie miesięczne.
  1. Naliczona opłata miesięczna obejmuje faktyczną ilość wydanych dziecku posiłków w danym miesiącu i jest płatna po zakończeniu miesiąca.
  1. Rodzic ma obowiązek  odbierać  rozliczenia miesięczne  do 7-go dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym oraz terminowo dokonywać wpłat. Od wpłat dokonanych po terminie naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.
  • Wpłaty za wyżywienie należy uiszczać w terminie do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym, wyłącznie   przelewem na rachunek bankowy szkoły, umieszczając w tytule przelewu prawidłowy opis: imię i nazwisko dziecka, klasę, do której dziecko uczęszcza, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł wpłaty: „wyżywienie”.

Konto szkoły do wpłat:  96 1050 1328 1000 0022 3852 4041

  • Brak uiszczenia opłaty w terminie skutkuje wykreśleniem dziecka ze stołówki  po upływie 14 dni od terminu płatności i wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania zaległości. Nieuregulowane w terminie należności szkoły dochodzone będą na drodze sądowej.
  • Rodzic ma obowiązek  zgłaszania do sekretariatu głównego  nieobecności dziecka na stołówce lub rezygnacje z korzystania z obiadu najpóźniej z  jednodniowym wyprzedzeniem tj. do godz. 12tej  dnia poprzedzającego nieobecność. W dniu zgłoszenia  obiad jest płatny i można go zabrać w pojemnikach rodzica.

Kontakt do sekretariatu głównego : tel 32 415 08 25 wew. 21 kom.: 601 073 353

Obiady będą wydawane od 13 września.

W załączeniu formularz zgłoszenia dziecka na stołówkę

Podobne wpisy