„Ciekawa budowla kraju  niemieckojęzycznego”

Cele konkursu:

 • motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego,
 • pobudzanie zainteresowań uczniów geografią, historią, kulturą i tradycją krajów niemieckojęzycznych,
 • poznanie walorów krajoznawczych, kulturowych i turystycznych krajów niemieckojęzycznych,
 • kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • rozwijanie kreatywności,
 • integracja uczniów uczących się języka niemieckiego,
 • kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VIII

Organizatorzy:

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli języka niemieckiego: Katarzynę Burger, Joannę Tarnowską

Zasady konkursu:

 • Konkurs polega na przygotowaniu pracy 3D przedstawiającej ciekawą budowlę, obiekt, znajdujący się w jednym z krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein).
 • Interpretacja tematu oraz zastosowanie techniki i formy jest dowolna.
 • Praca powinna posiadać metryczkę- imię, nazwisko, klasę oraz nazwę budowli.
 • Uczniowie dostarczają wykonane prace nauczycielom języka niemieckiego do 27.10.2022                                                                         
 • Oceny prac konkursowych dokonuje jury powołane przez organizatorów.
 • Ocenie podlegają: zgodność z tematyką konkursu, atrakcyjność formy (technika, kompozycja), kreatywność, estetyka wykonania.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.
 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na korytarzu naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Katarzyna Burger i Joanna Tarnowska

Podobne wpisy