SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. KSIĄŻĄT RACIBORSKICH W RACIBORZU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu zwanej dalej w skrócie Stroną.

2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu, oraz zasad współżycia społecznego.

4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest:

Szkoła Podstawowa nr 18. Im. Książąt Raciborskich w Raciborzu

Ul. Ocicka 52

47-400 Racibórz

zwany dalej Szkołą.

5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Szkoła powołała Administratora Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu zwanego dalej Administratorem.

6. Opiekun strony jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów. Treść materiałów jest uzgadniana z Dyrektorem Szkoły.

7. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię Szkoły.

8. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratorów o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy Strony.

§ 2. KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.

2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.

3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.

§ 3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości

materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.

2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej użytkowników.

4. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy strony Szkoły.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie

zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.