Logo szkolny wolntariat

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIUSZA

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Członkami koła są  uczniowie klas VII i VIII zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM.KSIĄŻĄT RACIBORSKICH

W RACIBORZU

Podstawowym aktem prawnym regulującym pracę wolontariatu jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariat szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

CELE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIATU

 • Propagowanie idei wolontariatu.
 • Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
 • Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
 • Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
 • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 • Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy z organizacjami.

W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą:

 • rada wolontariatu (wybierana co rok przez członków koła wolontariatu) – pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły;
 • opiekunowie (nauczyciele) , którzy nadzorują działania wolontariatu;
 •    uczniowie.

ZADANIA OPIEKUNÓW I RADY WOLONTARIATU:

 1. Nadzór nad harmonogramem pracy Koła.
 2. Rekrutacja wolontariuszy.
 3. Promocja idei wolontariatu.
 4. Przygotowanie szkoleń dla wolontariuszy zgodnie z zapotrzebowaniem.
 5. Nadzór nad realizacją powierzonych wolontariuszom działań.
 6. Pomoc wolontariuszom w rozwiązywaniu bieżących trudności.
 7. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny.
 8. Organizowanie spotkań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.
 9. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza – 5 grudnia.
 10. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

REKRUTACJA WOLONTARIUSZY

 • informacje na stronie internetowej szkoły oraz na profilu facebookowym szkoły;
 • zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Kole Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów
 • lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu;
 • wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego, na którym przedstawione zostaną podstawowe informacje i wstępne rozmowy z uczniami oraz wybrany zostanie lider koła spośród uczniów
 • możliwość zapisania się do Szkolnego Koła Wolontariatu do  27.10.2023r.

SPOTKANIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Będą się odbywać minimum raz w miesiącu i będą miały na celu: 

 • przeszkolenie wolontariuszy na pierwszym spotkaniu, podczas którego przybliżona zostanie idea wolontariatu, obszary pomocy, zasady pracy i etyki działalności wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariuszy;
 • organizację działań oraz kontrolę poziomu motywacji uczniów do działania;
 • monitorowanie działalności wolontariuszy, sprawozdania ustne lidera wolontariuszy wraz z przedstawieniem realizacji harmonogramu działań koła;
 •  wymianę doświadczeń.

 REZYGNACJA Z PRACY W WOLONTARIACIE

Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.

Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, niepełnoletni wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z podpisem rodzica.

PRAWA WOLONTARIUSZA  

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.  
 • Jeżeli Wolontariusz realizuje godziny poza Szkolnym Kołem Wolontariatu jest zobowiązany zgodnie z ustawą (U S T AWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) podpisać umowę Wolontariacką (w przypadku osoby nieletniej rodzic/opiekun prawny) oraz przedstawić ją opiekunom Szkolnego Koła Wolontariatu w terminie do 30.04.2024r.
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów lub innych pracowników Szkolnego Koła Wolontariatu.  
 • Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.  
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
 • Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu, związanych z wykonywaną pracą.  
 • Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.  
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu. 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Zgodnie z ideą wolontariatu wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia za zrealizowane przez siebie zadania. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów. 

Niepełnoletni uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu (załącznik nr 1).  Dodatkowo wszyscy chętni uczniowie mają obowiązek respektować zasady Szkolnego Koła Wolontariatu oraz przestrzegać Karty Etycznej Wolontariusza (załącznik nr 2). Wypełniają  Oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 3). Obowiązkowy jest również udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Radę Wolontariatu. Wybrany przez uczniów oraz Radę Wolontariatu lider wolontariuszy zajmuje się nadzorem nad realizacją harmonogramu działań ustalonych na początku roku szkolnego. Przedkłada sprawozdania ustne Radzie Wolontariatu i zgłasza trudności związane z realizacją zadań.

Każdy ma możliwość wycofania się z działań w ramach koła, jednak wskazane jest wcześniejsze poinformowanie o tym opiekuna. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu. 

Załączniki dostępne u opiekunów Wolontariatu.

SPOSOBY EWALUACJI

 • ankieta dla wolontariuszy oraz uczniów na koniec roku szkolnego;
 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu;
 • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
 • zdjęcia z imprez; zamieszczanie informacji na stronie szkoły, profilu na facebooku oraz na tablicy szkolnej;
 • podziękowania od osób i instytucji.

Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są:

 • Iwona Jasiak B-2-4
 • Justyna Fichna-Wójcik B-2-10