Logo szkolny wolntariat

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIUSZA

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Członkami koła są  uczniowie klas VII i VIII zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co ma, nie przez to, kim jest,

lecz przez to,

czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIUSZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18
IM. KSIĄŻĄT RACIBORSKICH W RACIBORZU
ROK SZKOLNY 2021/2022

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu –  jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas VII-VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cechy wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność gospodarowania czasu,
 • empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista (pozytywna opinia wychowawcy, brak uwag, akceptacja zespołu wychowawczego)

Prawa wolontariusza

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 •  Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 • Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 • Członkowie wolontariatu muszą wykazać na karcie działań przynajmniej trzy inicjatywy dające w sumie 30 przepracowanych godzin.
 • Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 • Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 • Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 • Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 • Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie.
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
  • zasada troski o los słabszych
  • zasada prawdy , przyjaźni, życzliwości
  • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły
 • Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 • Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu.
 • Wolontariusze  prowadzą kartę działań.

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwałę na forum szkoły,
 • wręczenie listów pochwalnych i dyplomów
 • uwagi pozytywne

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań  w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Raciborzu

SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY DZIAŁANIA

 • Pomoc w organizacji imprez szkolnych (Dni otwarte dla przedszkolaków)
 • Udział w akademiach, uroczystościach szkolnych
 • Organizowanie zabaw i gier podczas przerw szkolnych
 • Pomoc w odrabianiu zadań domowych
 • Prowadzenie zajęć czytelniczych
 • Pomoc w dbaniu o rośliny na terenie szkoły
 • Pomoc w schronisku dla bezdomnych zwierząt
 • Udział i pomoc w akcjach charytatywnych
 • Wykonywanie prac wytwórczych (okolicznościowych np . kartki świąteczne dla seniorów i.in.)

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA:

 • informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła  Wolontarisza

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

 • Być pewnym
 • Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Być przekonanym
 • Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 • Być lojalnym
 • Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 • Przestrzegać zasad
 • Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 • Mówić otwarcie
 • Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
 • Chętnie uczyć się
 • Rozszerzaj swoją wiedzę.
 • Stale się rozwijać
 • Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 • Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
 • Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 • Być osobą na której można polegać
 • Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 • Działać w zespole
 • Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Ze względu na panującą pandemię sposoby działania SKW mogą ulec zmianie.

W roku szkolnym 2021/2022 opiekunami SKW są :

 • Iwona Jasiak B-2-4
 • Justyna Fichna-Wójcik B-2-10