Cele konkursu:

– rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci

– rozwijanie kreatywności i wyobraźni geometrycznej

– doskonalenie sprawności manualnych, wytrwałości i koncentracji

– popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego czasu

 Regulamin:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie  kompozycji kwiatowej techniką origami pracy przestrzennej lub płaskiej (origami  z koła, kwadratu lub trójkąta)

3. Każdy uczestnik może wykonać indywidualnie  jedną pracę.

4. Kryteria oceny: przestrzeganie zasad sztuki origami, pomysłowość i oryginalność pracy, estetyka wykonania.

5. Prace oceniane będą w kategoriach:

uczniowie klas IV– V

uczniowie klas VI – VIII

6. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca:  imię i nazwisko autora oraz klasę

7. Prace należy dostarczyć do dnia 9 lutego 2022 r. organizatorowi konkursu – p. Bogusławie Niedzielskiej -sala A16

8. Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców. Decyzja jury jest ostateczna.

9.Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczniów i zdjęć prac konkursowych do celów promocyjnych.

10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

11. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie.

12. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników odbędzie się 10.02, a wręczenie nagród  po feriach zimowych

13. Każdy uczestnik otrzyma uwagę pozytywną oraz dyplom, a laureaci konkursu dostaną nagrodę

Podobne wpisy